Adatvédelmi szabályzat

Agro Börzsöny Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi szabályzat

 

Jelen Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 15.2. pontja szerint, annak elválaszthatatlan részét képezi.

 

 1. Általános rendelkezések
 2. Az Agro Börzsöny Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79., nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-186493, adószám: 24666594-2-13, tel.: +36 20 2525227, e-mail: agroborzsony@gmail.com, a továbbiakban:Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú cél, hogy az általa üzemeltetett bálatakaróponyva.hu című weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói, a Weboldalon megrendelést leadók és regisztrálók (a továbbiakban: Felhasználó) által a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét, a Felhasználók információs önrendelkezési jogát biztosítása, melynek részleteit a jelen Szabályzat tartalmazza..
 3. Az Üzemeltető a Felhasználók azonosítása során átvett adatokat az általuk leadott megrendelések teljesítése céljából kezeli. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weboldal látogatása során, illetve a Weboldal bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.
 4. Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 5. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival.
 6. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Weboldal látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 

 • Az adatkezelés jogalapja
 1. Üzemeltető az IV. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:

A Felhasználó által leadott megrendeléssel szerződés jön létre a Felhasználó és Üzemeltető között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, és amelynek megkötésére a Felhasználó megkeresése alapján kerül sor.

 

 • Az adatkezelés célja
 1. Az adatkezelés célja az egyes termékek Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelések teljesítése, azaz a termékek leszállítása.

 

 • Az adatkezelés tárgya
 1. Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban meghatározott személyes adatok nélkül a Felhasználó nem tud megrendelést leadni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk.
 2. A kezelt személyes adatok köre:

Teljes név,

Elérhetőség (telefon és email cím),

Szállítási cím,

Számlázási cím,

Jogi személy, egyéni vállalkozó esetén adószám,

 1. Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért.
 2. Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

 

 • Az adatkezelés időtartama
 1. Regisztrált felhasználónál a regisztráció törlésének napját követő 3 évig tart az adatkezelés.
 2. A Számlázási adatok (név, számlázási cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. szerinti, a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.
 3. A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 4. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 • Az érintett jogainak gyakorlása
 1. Személyes adatai kezelése esetén a Felhasználót számos jog megilleti, amely jogokat az Üzemeltető agroborzsony@gmail.comelérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.
 2. A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga: személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
 7. Adathordozhatósághoz való jog: személyes adatai hordozhatók, így a Felhasználó jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és a Felhasználó által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. A személyes adatok törlésének joga: a Felhasználó jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
 8. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 9. b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 10. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 11. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 12. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés időtartamát, a Felhasználó nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megőrzésére minket jogszabály kötelez.

 1. Az adatkezelés korlátozásának joga a Felhasználó abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
 2. a) úgy véli, hogy a Felhasználóval kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 3. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 4. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, a Felhasználó azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 5. d) a Felhasználó tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a Felhasználó tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.
 6. A tiltakozás joga: a Felhasználó személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat.

 

 • Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése és web-irányjelzők (“web-beacon”)
 1. A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatót azalábbi linken érheti el.

 

 • Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás
 1. Az Üzemeltető a kezelt adatokat egy fizikai szerveren történő tárhelyen tárolja.

Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

 1. Az Üzemeltető a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján adatfeldolgozókat vesz igénybe, ilyen adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:
  • a futárszolgálat
  • a honlap üzemeltetője
  • számviteli tevékenységet végző cég
  • online fizetési szolgáltatásokat biztosító bank
  • Üzemeltető munkavállalói
 2. Üzemeltető külön kiemeli és rögzíti, hogy a személyes adatokat soha nem adja el, azokkal nem kereskedik.

 

 • Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő, hitelközvetítés
 1. A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 2. Az adatokat Üzemeltető megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 3. Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett Felhasználóhoz rendelhetők.
 4. Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 5. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 6. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 7. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 8. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 9. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 10. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 11. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
 12. Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.
 13. Az Üzemeltető lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy a megvásárolt termékek vételárát ne egy összegben, hanem egy bank segítségével részletekben fizessék ki. Ebben az esetben az Üzemeltető kizárólag közvetítőként jár el és csak a kölcsön-szerződés továbbításáig kezeli a hitellel kapcsolatos személyes adatokat.

 

 • Fogyasztói panaszok
 1. Az Üzemeltető a szolgáltatásával, adatvédelemmel kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az agroborzsony@gmail.com címen fogadja.
 2. A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (hu).

 

 • Hatósági megkeresések teljesítése
 1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.
 2. Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt. Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az agroborzsony@gmail.com címen.

 

Jelen Szabályzat és tájékoztató a keltének napjától hatályos és a Weboldalon nyilvánosan elérhető.

 

Budapest, 2020. 10. 13.

0
  0
  Bevásárló kosarad
  Üres a kosaradVissza a webáruházba